Dobro došli!

Korisnički portal my.eunet.rs Vam obezbeđuje samostalno aktiviranje i podešavanje Vašeg korisničkog naloga:

  • online plaćanje platnom karticom
  • promenu ADSL paketa
  • statistiku protoka i status linka
  • promenu lozinke
  • identifikaciju poziva

Prijavite se za EUnetADSL

EUnetADSL Vam omogućava MNOGO VIŠE od brzog i stalnog internet pristupa! Više informacija o našem ADSL servisu možete pronaći ovde.

Proverite tehničke mogućnosti za dobijanje ADSL prikljucka.

  

Ulogujte se za pristup portalu

Korisničko ime *
Lozinka *

*  Da bi ste pristupili korisničkom portalu, potrebno je da se ulogujete unošenjem korisničkog imena i lozinke vašeg servisa.
YUnet International

Dubrovačka 35/III, 11000 Beograd
tel: +381 11 3305678
fax: +381 11 3282760

Info Centar

tel: 0800 300 400 (besplatan poziv)
e-mail: office@eunet.rs
web: www.eunet.rs

Tehnička podrška

tel: 0700 300 400 (po ceni lokalnog poziva)
tel: +381 11 2023636
e-mail: podrska@eunet.rs